top of page

שאלות ותשובות

האם כל אחד יכול לעסוק בניהול תיקי השקעות?

החוק מתיר רק לבעל רישיון ניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.

החוק דורש הון עצמי וביטוח בהתאם. חברת .L.K עומדת בכל דרישות החוק.

 

כיצד ניתן לקבל מידע לגבי תיק ההשקעות?

ניתן לעקוב אחר תיק ההשקעות במספר אופנים:

דיווחים מהבנק - החשבון מנוהל על שם הלקוח בבנק ובסניף בהם הוא בחר וככזה ניתנים דוחות שוטפים מהבנק כמו ביתר חשבונות הלקוח. ניתן להתעדכן בנעשה בחשבון באמצעות כרטיס מגנטי וכן דרך גלישה ישירה באתר האינטרנט של הבנק.

דיווחים ע"י .L.K - החברה שולחת עבור לקוחותיה באופן שוטף, בסוף כל רבעון, דוח מפורט על הרכב תיק ההשקעות, חשבונו הכספי ועל חיוב בגין דמי ניהול ועמלות. בנוסף, מקבלים לקוחות החברה עדכונים לעיתים תכופות באמצעות דוחות חודשיים. כמו כן, ניתן לשוחח עם מנהל ההשקעות באמצעות שיחה זום בכל שלב.

 

כיצד נקבעת מדיניות ההשקעות בחשבון המנוהל?

חברת .L.K מתאימה את מסלולי ההשקעה לצרכים ולהנחיות הלקוח, כפי שמצוין בהסכם הניהול. בחירת אפיק ההשקעה האופטימלי מתבצע על סמך המידע שנמסר למנהל התיקים על ידי הלקוח בנוגע למטרת ההשקעה, טווח זמן ההשקעה, רמת הסיכון אליה המשקיע מוכן להיחשף, שיקולי מס וכדומה.

 

מהו הייפוי הכוח הניתן למנהל תיקים?

ייפוי כוח הנו הרשאה לפעולות קניה ומכירה בלבד בחשבון הלקוח. הלקוח חותם על טופס ייפוי הכוח שהינו מסמך של הבנק, הניתן לביטול בכל שלב על ידי הלקוח.

 

האם ניתן לשנות מדיניות השקעות וכיצד?

מדיניות ההשקעות נקבעת במעמד פתיחת התיק יחד עם הלקוח. ניתנת לשינותה בכל עת בתאום טלפוני והוספת הוראה בכתב.

 

דרך מנחם בגין 48, תל אביב 6618003

בית אמות ביטוח, בניין A קומה 8

טלפון:03-6889191

פקס:03-5370517

info@lki.co.il

 

bottom of page